Pergamijn cliëntenraadDatum geprint: 25 - 10 - 2021
www.clientenraadpergamijn.org › Medezeggenschap › Medezeggenschap binnen de Stichting Pergamijn

Medezeggenschap binnen de St. Pergamijn

Bij de St. Pergamijn is een hele nieuwe organisatie aan het werk, die ook nog steeds wordt verbeterd en aangepast. Aanleiding voor deze veranderingen zijn zowel interne als externe ontwikkelingen. (deconcentratie, veranderende omgeving en veranderende financiering). Het doel van de verandering is tevreden cliënten en medewerkers binnen de kaders van kwaliteit en financiën. Pergamijn beoogt dit door zo veel als mogelijk decentraal te gaan werken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk binnen de organisatie te leggen. Daar past medezeggenschap op het laagste niveau prachtig in.
Bij deze reorganisatie is de cliëntenraad nauw betrokken.

De zorg onder druk!
Medezeggenschap is juist in de huidige tijd zeer belangrijk. Denkt u maar eens aan de bezuinigingen die de overheid al heeft doorgevoerd en de maatregelen die nog op ons af komen. De zorg – zo wordt beweerd- is onbetaalbaar geworden en we zullen met zijn allen de schaarse gelden moeten gaan verdelen. Juist in dit krachtenveld van overheid- zorgaanbieders en cliënten is het uitermate belangrijk dat we voor onze cliënten, ondanks de beperkte middelen, ons uiterste best doen om de kwaliteit van zorg te behouden en daar waar het kan, nog dienen te verbeteren.

Medezeggenschap een serieuze zaak!
Het behoeft geen betoog dat medezeggenschap een serieuze zaak is en de stichting Pergamijn onderkent dat ook. Medezeggenschap is thans nog geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. (WMCZ). Er is op het terrein van de medezeggenschap nieuwe wetgeving in de maak. De ingediende wetsvoorstellen, wachten op behandeling in de Eerste Kamer. De Wet cliëntenrechten Zorg , gaat de huidige WMCZ vervangen.
Het kabinet heeft 7 rechten voor de cliënt geformuleerd:
• Beschikbare en bereikbare zorg;
• Keuze en keuze-informatie;
• Kwaliteit en veiligheid;
• Informatie, toestemming, dossiervorming en privacy;
• Afstemming tussen zorgverleners;
• Effectieve laagdrempelige klacht- en geschillenregeling;
• Medezeggenschap en goed bestuur.

Medezeggenschap straks op 2 niveaus.
Als de nieuwe organisatie binnen Pergamijn een feit is, zijn er 2 niveaus binnen de Pergamijn. Dat is allereerst op Woongroepniveau, alwaar de teamleider, voor ons, als wettelijk vertegenwoordigers, hét aanspreekpunt zal zijn. 
Als 2e  en tevens hoogste niveau kent Pergamijn de Raad van Bestuur met de verschillende Diensten. In een bijlage bij dit artikel geven we op hoofdlijnen aan, hoe de structuur van de nieuwe organisatie er uit komt te zien.

De cliëntenraad.
De cliëntenraad heeft tot nu toe altijd gefunctioneerd vanuit één centraal punt zonder eigenlijk goed aan te sluiten bij de structuur van de organisatie.
Het contact met de cliënten, vertegenwoordigers van cliënten en mentoren was verre van optimaal. Als centrale cliëntenraad was er te weinig tijd om de belangen van de cliënten op alle fronten goed te behartigen. De huidige cliëntenraad kan niet op alle niveaus haar invloed laten gelden. Hiervoor ontbreekt de mankracht en niet iedereen heeft voldoende tijd om dit werk te doen.

Inspraak en medezeggenschap van ouders en verwanten op 2 niveaus.
Woongroepniveau.- Verwantenoverleg-
Willen we op woongroepniveau de medezeggenschap van de grond krijgen dan is het belangrijk te weten, dat we dit samen willen gaan doen met u als ouders, familieleden, verwanten en mentoren. De cliëntenraad is van mening dat alleen op deze manier een Verwantenoverleg kans van slagen heeft. Zonder uw medewerking zal het zeker niet lukken. In de woongroep hebben we de teamleider als vast aanspreekpunt. Het Verwantenoverleg zal dan gezamenlijk periodiek overleg voeren met de teamleider, over allerlei belangrijke gemeenschappelijke aangelegenheden. Intussen is medezeggenschap dus geregeld en wel met de formalisering van het Verwantenoverleg, de “Regeling Verwantenoverleg Woonvoorziening(en)” In de meeste woonvoorzieningen is nu een Verwantenraad effectief. Hoe dit allemaal loopt zullen we later met U delen.

Intussen is er een reglement hoe de organisatie en de werkwijze van de Verwantenraden is geregeld. Ook dit regelement is hier in te zien, indien u klikt op: Reglement Verwantenraad Woonvoorziening(en)

Centraalniveau/ Centrale clientenraad
Deze blijft gewoon bestaan zoals dat ook nu het geval is maar de Centrale Cliëntenraad (CCR) zal zich meer met centrale thema’s gaan bezighouden. De Centrale Cliëntenraad krijgt signalen van het Verwantenoverleg. 
Door deze signalen op te vangen zal het straks gemakkelijker zijn om hier daadwerkelijk ook iets mee te gaan doen. Het is overigens niet de bedoeling dat allerlei onderwerpen bij het Verwantenoverleg zomaar "naar boven kunnen worden doorgeschoven"! Regel het in de woonvoorziening , of anders door de leiding via de normale organisatie. Dit zijn geen zaken voor de CCR. Alleen als er uit  verschillende woonvoorzieningen dezelfde signalen komen.
Medezeggenschap op deze manier geregeld, levert een belangrijke bijdrage voor alle cliënten van Pergamijn.

 Door de leiding van Pergamijn is volledige steun aan het organiseren en meewerken aan het verwantenoverleg. Intussen zijn er in een groot aantal woningen Verwantenraden van de gtond gekomen en bespreekt met een heleboel verschillende onderwerpen.
Aan u alvast de vraag hoe u een en ander ziet, en wat voor ons van groot belang is of u ook bereid bent om hier uw steentje aan bij te dragen. Bedenk daarbij, dat het gaat om belangenbehartiging van alle cliënten van de Stichting Pergamijn!!!

Reageren kunt u door een e-mail sturen naar: ccr@pergamijn.org


 

Postbus 40   Pepinusbrug 4   T 0475 479 666   info@pergamijn.org   logo_hkz
6100 AA Echt   6102 RJ Echt   F 0475 485 616   www.pergamijn.org